altova xmlspy enterprise edition 2008

WYSIWYG XML/database content editor by Altova