altova xmlspy enterprise edition 2005 sp2

WYSIWYG XML/database content editor by Altova