altova xmlspy enterprise 2008

WYSIWYG XML/database content editor by Altova